Skip to main content

Sydthy Kunstforening

Sydthy Kunstforening er stiftet i 1986.

Foreningens formål er at fremme interessen og forståelsen for kunst og kunsthistorie. Det gøres gennem kunstudstillinger, foredrag, museumsbesøg og lignende aktiviteter.

Som medlem optages enhver, der godkender foreningens formål og betaler det årlige kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen foretages lodtrækning af indkøbt kunst blandt alle medlemmerne.

På generalforsamlingen er det også muligt at købe værker fra Sydthy Kunstforenings Samling af Kunstværker.

Samlingen kan ses på kunstforeningens hjemmeside.

Ved køb af kunst gives der 15 % rabat for medlemmer.

Vedtægter for Sydthy Kunstforening

 

§1
Foreningens navn er SYDTHY KUNSTFORENING og hjemstedet er HELTBORG MUSEUM, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup, THISTED KOMMUNE.


§2
Foreningens formål er
At virke for fremme af interessen for og forståelsen af kunst og kunsthistorie.
At medvirke til afholdelse af kunstudstillinger og lignende aktiviteter.


§3
Adgang til medlemskab af foreningen står åben for enhver, som anerkender foreningens formål og betaler det af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent.


§4
Foreningens højeste myndighed er GENERALFORSAMLINGEN. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.
7. Valg af revisorer.
8. Evt. bortlodning.
9. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af de emner, der ønskes forhandlet.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel skriftligt til samtlige medlemmer.

På den årlige generalforsamling kan der bortloddes værker/aktiver fra kunstforeningens samling. Bortlodningen finder sted blandt alle foreningens medlemmer. Antal værker/aktiver, der bortloddes, afgøres af bestyrelsen forud for årets generalforsamling.  

§5
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således, at der skiftevis afgår 3 og 4 medlemmer hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.


§6
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det påhviler kassereren at føre et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter samt foreningens aktiver og passiver.
Til at revidere regnskabet, som skal være udarbejdet senest d. 1. marts, vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer, hvoraf den ene skal være enten registreret eller statsautoriseret revisor eller jurist.


§7
Det økonomiske grundlag for foreningens virke tilvejebringes ved opkrævningen af medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Herudover er bestyrelsen berettiget til at iværksætte andre indtægtsgivende aktiviteter, såsom afholdelse af udstillinger eller lign.


§8
Ændringer i foreningens love kan vedtages med almindelig stemmeflerhed på en generalforsamling, dog, at der til beslutning om foreningens opløsning kræves deltagelse af mindst ¾ af foreningens medlemmer.
Opnår et forslag om foreningens opløsning almindeligt flertal blandt de fremmødte, men disse udgør mindre end ¾ af medlemmerne, kan opløsningen endeligt besluttes ved almindelig stemmeflerhed, uanset de mødtes antal, på en hertil og med mindst 8 dages varsel indkaldt ny generalforsamling.


§9
Opløses foreningen tilfalder dens eventuelle formue HELTBORG MUSEUM.

 

Således vedtaget ved stiftende generalforsamling den 15/4 1986. Senest rettet 19.04.23.

 

Udstillingssted

Foreningen udstiller på Heltborg Museum, som har åbent:

Forår og efterår 2024
27. marts - 27. juni
9. august - 24. oktober
Tirsdag - søndag og helligdage kl. 13-16.00
 
Sommer 2024
28. juni - 8. august
Alle dage kl. 11-17.00

Cookies

På sydthykunstforening.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies til at forbedre dit besøg.

Back to top